بزه حرف / علی حسن نژاد

شعر مازندرانی تِه آخِرْ گَنْدِمِ قُوشِه نَبوني
مِنِه تَنْگِ دِلِ گوشِه نَبوني
زِبونْ مي دَرْ بِمو اَي‌داد ِبي‌دادْ
تِه اونْتا كِه وِنِه بُوشِه نَبوني

تِه ديْگِه بَزِحَرْفي بورْدويي بُورْ
اِفْتابْ بَخِرْدِه وَرْفي بُورْدويي بُور
نِخاسْتي مِه تيْسانُونْ‌جا بِسازي
نِخاسْتي تِپِّه‌جا دِرْيا بِسازي
مِه‌سِفْرِه مِه جيفِ‌واري خاليِّه
حَريفْ ميْدونْ خانِه مِرِهْ حاليِّه
زِنْدِگي خِرْداخُو ني‌‌يه نَدونْدي
مالا، مِنالا گُو ني‌‌يِه نَدونْدي
مِسِّه ساعاتِ تيكْ‌تاكْ زِنْدِگي‌يه
مِسِّه دِرْيويه كِلّاكْ زِنْدِگي‌يه
مِرِه تِلارِ شِرْشِرْ زِنْدِه دارْنِه
مِرِه قَلِما دَفْتِرْ زِنْدِه دارْنِه
مِه‌دِلْ لَلِه‌وايه گَلي دَوِسِّه
تِه دِلْ طِلِسْمِ چِلْ‌كِلي دَوِسِّه
مِسِّه دِدِتا چارْتا زِنْدِگي‌يه
تِسِّه بِشْكِسِّه اِفْرا زِنْدِگي‌يه
*
دُومْبِه تِهْ مِه تُورِماهي نَوْوني
مِه خَسِّه لينْگِ هِمراهي نَوْوني
مِنْ‌تَشْ‌بِيْتِه تِشْنا تِهْ شُورِ اوئي
مِنْ‌اِفْتابْ خامْبِه تِه دَكُوشْتِه‌ سُوئي
مِنْ ‌تِهْ نَپِتِ آشِ كَچِه ني‌مِه
تِه نِداشْتِه گَرِيه وَچِه ني‌مِه
تِه مِه دارِسَرِتيْكانَوْوني
رَفِقِ دَهْ‌بيْسْ‌سي،چِلْ‌كا نَوْوني
اَگِه خاني تَشِ‌وَرْهِنيْشي‌خِشْ
چَچْكَلْ‌رِه وابَزِنْ دي نَشوءِ چِشْ
*
ناتِه‌كُوتِر‌ي‌آ نامِنْ كُوتِرْگيْر
ناتِه اِرْبابي‌آ نامِنْ تِه زَنْجْير
تِه خاني بِساتْ‌رِ اَسْسَر بِسازي
تهِ خاني خِنِه‌رِه بي‌دَرْ بِسازي
تِه حَرفْ خِشْكِ‌چوءِ كَمُونْ نبَونِه
مِه‌تيْساپِلارِه راغونْ نَبُونِه
حَريْفْ ‌بُوئِر مِنْ‌تِه هَمْتاشْ نَوْومْبي
شْيريْنْدِماسْتِمي دوآشْ نَوْومْبي
تِه‌اِنْدوُنِ اوئِي مِنْ دِرْياخامْبِه
تِه كالِ‌كِنِسي مِنْ‌پِتْكا خامِبِه
شِه‌پيْشْ گِتِمِه‌تِه اُورْشِمي‌اورْشِمْ
لِشْ بَيْ‌تِه‌جِمُوئِي چِتي دَپُوشِم
تِه دِيگِه بَزِه‌حَرْفي بُورْدويي بُورْ
اِفْتابْ بَخِرْدِ وَرْفي بَورْدويي بُور
*
تِه‌گِني تِسِّه بِرْمِه‌وارِه كِمْبِه
خَنْجِرْماسِمْبِه دِلْ‌رِه پارِه كِمْبِه
نِخامْبِه چِشْمِه‌رِ تيْلِنْدْ هاكِنِم
هِرِسْ اَتّاسيْكارْ روشِنْدْ هاكِنِم
اَمْشورِ چِه‌خِشِ شُوزِنْدِه‌داري
مِنا، آينه‌آ، سيْگارا تيْناري
خَلِه خارِ آدِمْ تيْنارْبَمونْدِه
شُوتاصِوي دِل‌ِكِنارْ بَمُونْدِه
اِسِّمْبِه وايِه ‌دَسْ مِرِه‌هِپاجِه
دَلِّكْ بُورِه‌،بُومِ‌شُو بارَ بَمُونْدِه
مِنْ‌جِفْتْ بَمِرْدِه مَرْني‌مِه، خاطِرجَمْ
جانِ‌تِه تِه‌جا قَرْ ني‌مِه، خاطِرْجَمْ

تِه‏ْمِهْرْ بَمونْدِه‌مِه پيْشْ يادِگاري
تِه‌مِهْرْجاخِشِه شُو زِنْدِه‌داري